Lesgelden en contributie

Lesgelden en contributie

Hieronder een overzicht van de lesgelden en contributie.

LESGELDEN

 • Opleiding op instrument en niet in bezit van diploma; 20 minuten les per week, lesgeld € 310,-
 • Opleiding op instrument en in bezit van diploma A; 25 minuten les per week, lesgeld € 390,-
 • Opleiding op instrument en in bezit van diploma B, C of D; 30 minuten les per week, lesgeld € 470,-

Gezinskorting

Voor de tweede en volgende gezinsleden die les hebben bij H.M.V. wordt € 20,- gezinskorting per leerling, per seizoen toegepast. Deze korting wordt verrekend bij het innen van de eerste betalingstermijn en naar verhouding verrekend bij latere instap in het seizoen.

Gratis proeflessen

Leerlingen zonder diploma die starten bij H.M.V. hebben eenmalig recht op 3 gratis proeflessen. Deze proeflessen worden verrekend als € 31,- korting in het eerste seizoen. Deze korting wordt verrekend bij de eerstvolgende betalingstermijn na het starten van de lessen.

Overige voorwaarden lesgelden

 • De aanmelding is doorlopend. Beëindiging van de opleiding dient schriftelijk voor 15 juni (van het lopende jaar) bij het secretariaat van H.M.V. ingeleverd te zijn.
 • Slechts in geval van langdurige ziekte, overlijden of opzegging door het bestuur kunnen lessen tussentijds worden beëindigd en wordt geïnd lesgeld terugbetaald.
 • Indien er in termijnen wordt betaald en er gedurende het jaar wordt opgezegd dient het volledige inschrijfgeld alsnog betaald te worden.
 • Bij inschrijving gedurende het cursusjaar wordt lesgeld betaald vanaf het op dat moment van kracht zijnde trimester. Er dient voor het hele trimester te worden betaald. De indeling van de trimesters is als volgt: Trimester 1 (september – december) / trimester 2 (december – maart) – trimester 3 (maart – juni).
 • Het bestuur van H.M.V. heeft het recht bij verhoging van de lesgelden het verhoogde lesgeld van de aangegeven bank- / girorekening automatisch te incasseren.
 • De hoogte van het lesgeld kan wijzigen:
 • Wanneer de leerling een KNMO-diploma heeft behaald en daardoor omstroomt (lesduur verandert dan van bijv. 20 naar 25 minuten)
 • Bij aanvang nieuw cursusjaar
 • Bij algemene verhogingen van lesgelden wordt de leerling te allen tijde hierover geïnformeerd door het bestuur van H.M.V.

CONTRIBUTIE

De contributie voor leden bedraagt € 180,- per seizoen (periode september – juni). De contributie wordt via automatische incasso geïnd.

Voorwaarden contributie

 • De aanmelding is voor onbepaalde tijd.
 • Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk bij het secretariaat van HMV te worden ingeleverd en per de daaropvolgende maand wordt de contributie stopgezet.
 • Slechts in geval van langdurige ziekte, overlijden of opzegging door het bestuur kan de contributie terugbetaald worden.
 • Het bestuur van HMV heeft het recht bij verhoging van de contributie (na goedkeuring door de algemene ledenvergadering), het verhoogde bedrag van de, door het lid aangegeven, bank- / girorekening automatisch te incasseren.
 • Vrijwilligers kringloopwinkel H.M.V. en overige vrijwilligers zijn vrij van contributiebetaling.

Algemene informatie

Opgericht:
10 mei 1945

Correspondentieadres:
Dorpsstraat 24-D
7451 BV Holten
[email protected]
NL54 RABO 0328 5019 99

Repetitie- en leslocatie:
HMV-gebouw
Dorpsstraat 24-D, Holten

Bestuur

In het bestuur zijn vanuit alle disciplines leden vertegenwoordigd. Het huidige bestuur van H.M.V. bestaat uit:

Irna Baltes – Voorzitter
[email protected]

Vacant – Secretaris
[email protected]

Berdien Brilman – Penningmeester
[email protected]

Annie Kolkman – Algemeen lid / coördinator Kringloop

Jan van Bruggen – Algemeen lid

Gerrit Willems – Algemeen lid

Rob Kelder – Algemeen lid

Annemarieke Broekmaat – Algemeen lid

Diverse mailadressen

Opleidingen
[email protected]

Bateristas
[email protected]

Donateurs
[email protected]